Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 - 2025

08/06/2021

Nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phòng chống các rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp; đồng thời, để đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức và lĩnh vực hoạt động; ngày 13/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, Chương trình đã đề ra 07 nội dung, cụ thể:

Thứ nhất, nội dung về tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua 02 hoạt động:

- Xây dựng, cấp phát miễn phí tài liệu phổ biến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: được thực hiện thường xuyên trong năm dưới hình thức biên soạn, in ấn, phát hành, cấp phát tài liệu như tờ gấp pháp luật, bản tin hỗ trợ doanh nghiệp, sổ tay giới thiệu các văn bản có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Xây dựng Chương trình Pháp luật đời sống trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: thực hiện định kỳ 03 tháng/lần thông qua việc giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ hai, nội dung về duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh

Nội dung này được thực hiện thường xuyên qua hoạt động duy trì, thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định pháp luật để tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác, sử dụng.

Thứ ba, nội dung về duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp

Nội dung này được thực hiện thường xuyên thông qua hoạt động cập nhật và đăng tải các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà Ủy ban nhân dân tỉnh là một bên có liên quan lên Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này; hệ thống hóa, cập nhật dữ liệu về văn bản trả lời của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật lên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban hành.

Thứ tư,  nội dung về tọa đàm/đối thoại và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Nội dung này được thực hiện thường xuyên qua 03 hoạt động sau:

- Trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và đưa ra giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Giới thiệu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới, các chuyên đề pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của UBND tỉnh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Thứ năm,  nội dung về giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nội dung này được thực hiện khi doanh nghiệp nhỏ và vừa có yêu cầu dưới 02 hình thức:

- Tiếp nhận yêu cầu về giải đáp pháp luật của các doanh nghiệp được gửi đến thuộc phạm vi quản lý của ngành.

- Trả lời yêu cầu, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp bằng các hình thức như: Giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua thư điện tử, các bản tin của các lĩnh vực chuyên ngành, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại, các hình thức khác theo quy định pháp luật. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Thứ sáu, nội dung về tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Nội dung này được thực hiện thường xuyên thông qua việc tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, thay thế đối với những văn bản không phù hợp với Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan.

Thứ bảy, nội dung về triển khai chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Nội dung này được giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Hội luật gia tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện thường xuyên dưới hình thức tham mưu UBND tỉnh triển khai các chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện Chương trình; theo dõi và giám sát việc triển khai các hoạt động của Chương trình.

Việc ban hành và tổ chức thực hiện Quyết định số 493/QĐ-UBND sẽ góp phần tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về doanh nghiệp cho những người quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh và các đối tượng có liên quan khác; khắc phục cơ bản tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận, tìm hiểu các thông tin pháp luật có liên quan; đáp ứng cơ bản yêu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo điều kiện để doanh nghiệp, hỗ trợ, nâng cao năng lực của cán bộ, chuyên viên, cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tổ chức pháp chế trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông./.

Phương Trâm