Root

Bảo Hiểm Bắt Buộc Đối Với Người Lao Động Thi Công Trên Công Trường

09/04/2024

Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thì đối tượng bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định của pháp luật. Khi tham gia bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường, trừ các trường hợp không thuộc phạm vi bảo hiểm.

   Thời hạn bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định của pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động thi công trên công trường căn cứ vào hợp đồng lao động và văn bản xác nhận của nhà thầu thi công xây dựng về thời gian người lao động làm việc thực tế trên công trường.

   Mức phí bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường được quy định cụ thể, tuỳ thuộc vào loại nghề nghiệp mà phí bảo hiểm từ 0,6 triệu đồng đến 1,2 triệu đồng/người cho thời hạn 1 năm (Chưa bao gồm thuế GTGT); các trường hợp thời hạn bảo hiểm ngắn hạn thì phí bảo hiểm tuỳ vào thời hạn bảo hiểm mà mức phí từ 40% đến 100% trên mức phí bảo hiểm năm. Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm.

   Khi người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường thuộc trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả những khoản tiền theo thỏa thuận giữa nhà thầu thi công và người lao động hoặc đại diện hợp pháp của người lao động (trong trường hợp người lao động đã chết), bao gồm các khoản chi trả như: Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Chi phí y tế thực tế bao gồm: chi phí cấp cứu, chi phí điều trị nội, ngoại trú cần thiết và hợp lý. Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%, mức bồi thường cụ thể cho từng loại thương tật, thiệt hại. Trường hợp người lao động bị chết hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả 100 triệu đồng cho một người trong một vụ. Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá 100 triệu đồng cho một người trong một vụ đối với trường hợp tham gia giới hạn trách nhiệm bảo hiểm 100 triệu đồng.

   Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng thì hành vi không mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

   Việc mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng, tuy nhiên, quy định này cũng có lợi cho các nhà thầu khi xảy ra sự cố đối với người lao động thực hiện công việc thi công trên công trường.

Nhàn Nguyễn