Root

Ủy quyền quyết định giá đất cụ thể cho UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

02/06/2023

Ngày 30/5/2023, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 679/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể với các nội dung sau:

     Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân.

     Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện là thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

     Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày Quyết định số 679/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

     Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân cấp huyện việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền. Tổng hợp, xử lý các khó khăn vướng mắc theo chức năng và thẩm quyền. Định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

     Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc theo chức năng và thẩm quyền.

     Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện: Bố trí nhân lực, nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện nội dung ủy quyền tại Điều 1 Quyết định số 679/QĐ-UBND theo quy định của pháp luật hiện hành; Tổ chức thực hiện các nội dung được ủy quyền theo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về các quyết định của mình; Xây dựng, phê duyệt quy chế hoạt động, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp huyện; Định kỳ hàng quý (ngày 25 tháng cuối quý) báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được ủy quyền về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

     Quyết định số 679/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tiến Dũng (STP)