Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Kết quả thực hiện cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020

01/02/2021

Trong những năm gần đây, cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật là một trọng tâm của Chính phủ, các cấp, các ngành. Nhiều Nghị quyết của Chính phủ đã và đang được triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào cải cách thể chế và thủ tục hành chính, thuận lợi hóa các hoạt động kinh doanh.

       Việc thực hiện các Nghị quyết này đã góp phần giảm gánh nặng chi phí kinh doanh nói chung và chi phí tuân thủ pháp luật nói riêng cho doanh nghiệp. Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 09/01/2019 và nhiều kế hoạch, chương trình hành động nhằm nâng cao trình độ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Trong năm 2020 kết quả thực hiện cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đánh giá cao, trong đó có cắt giảm về chi phí đầu vào, sản xuất kinh doanh, về chi phí, khoa học công nghệ. Đặc biệt, là về chi phí tuân thủ pháp luật và chi phí không chính thức.

      Về chi phí tuân thủ pháp luật

     Hiện nay, việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được thực hiện tập trung tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; hệ thống phần mềm một cửa điện tử được đưa vào triển khai, bước đầu tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nắm bắt thông tin, tra cứu hồ sơ, đảm bảo đúng quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Ban hành 37 Quyết định công bố danh mục TTHC với tổng số 431 TTHC. Trong đó: 42 TTHC mới ban hành; 312 TTHC sửa đổi, bổ sung; 77 TTHC bãi bỏ. Việc niêm yết, công khai TTHC được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã để thực hiện nghiêm túc theo quy định. Đồng thời, các TTHC được cập nhật, công khai trên Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

        UBND tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh; UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp công khai thời gian giải quyết, lập danh mục 100% TTHC có thu phí, lệ phí và mức phí, lệ phí theo quy định để doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện và kiểm soát; Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh đã cập nhật, đăng tải hơn 715 tin, bài kèm hình ảnh lên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Công khai, minh bạch các hoạt động mua sắm công, đấu thầu theo quy định của pháp luật; Rà soát bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, đồng thời triển khai công bố thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 4; Phấn đấu có trên 60% thủ tục hành chính thực hiện qua phương thức trực tuyến, bưu chính công ích, nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp.

        Chỉ đạo các Sở, ban, ngành rà soát và đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, những điều kiện kinh doanh không rõ ràng (các giấy phép con, các giấy chứng nhận đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện…) nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong môi trường thuận lợi nhất, hiệu quả nhất; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, của Trung ương có liên quan đến các hoạt động đầu tư, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, nhằm giảm sự chồng chéo về các điều kiện kinh doanh giữa các ngành trên địa bàn tỉnh.

         Về chi phí không chính thức

         Nhằm nâng cao trình độ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, UBND tỉnh đã ban hành: Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020; Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 17/06/2019  thực hiện Đề án triển khai tuyên bố ASEAN về vai trò nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 của tỉnh Đắk Nông.

     Trong năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, đồng thời tiến hành rà soát chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tránh tình trạng trùng lắp về nội dung, đối tượng và thời gian thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Tăng cường đối thoại, xử lý kịp thời các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc và khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, công khai kết quả giải quyết trên Trang thông tin điện tử của từng cơ quan, đơn vị và tổng hợp đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

        Để nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PaPi), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-UBND, ngày 01/01/2020 về việc ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2020, nhằm hướng tới xây dựng bộ máy hành chính công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

     UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 30/8/2019, phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và huyện (DDCI) trên địa bàn tỉnh năm 2020 và các năm tiếp./.

                                                                                           Tín Hòa