Root

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

28/05/2024

Nhằm xây dựng Bộ pháp điển gắn với mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

     Hoàn thiện Bộ pháp điển bảo đảm chất lượng theo quy định tại Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

     Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, duy trì và phổ biến, hướng dẫn việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển nhằm thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ và phục vụ nhu cầu tiếp cận, tra cứu pháp luật hiệu quả.

     Ngày 02/4/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” (được phê duyệt theo Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 2/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ).

     Theo đó, phấn đấu trên 80% đội ngũ công chức, viên chức các Sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh được phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển; 100% các Sở, ban, ngành và địa phương đều có báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển tại cơ quan, địa phương mình.

     Kế hoạch cũng đề ra một số nhiệm vụ cụ thể như:

     - Thường xuyên tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân truy cập, khai thác, sử dụng miễn phí Bộ pháp điển điện tử được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển  (địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx).

     - Hằng năm tổ chức tập huấn (hoặc lồng ghép trong các Hội nghị tập huấn về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật…) về kiến thức tổng quan, kỹ năng, phương pháp sử dụng Bộ pháp điển (tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giới thiệu Bộ pháp điển tại Mục Hướng dẫn sử dụng Bộ pháp điển theo đường link: https://phapdien.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-su-dung-bo-phap-dien.aspx?ItemID=4)

     - Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tích hợp Bộ pháp điển điện tử (địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn) trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương.

     Trong thời gian tới, với những nhiệm vụ, mục tiêu trên, Bộ pháp điển cùng với các cơ sở dữ liệu về pháp luật sẽ được quản lý, vận hành thống nhất, đồng bộ, kết nối dữ liệu thông tin pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận, tra cứu pháp luật của người dân và doanh nghiệp./.

Thanh Thảo