Root

Triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

02/05/2024

Ngày 02/4/2024, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

     Kế hoạch xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong triển khai thi hành Luật Căn cước bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả.

     Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

     - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về căn cước;

     - Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương có liên quan đến việc triển khai thi hành Luật Căn cước;

     - Cấp phát tài liệu phục vụ phổ biến Luật Căn cước, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật và tài liệu tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý căn cước;

     - Rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến Luật Căn cước ở cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công để thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản QPPL bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Căn cước và các văn bản QPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

     - Tham gia góp ý các dự thảo văn bản QPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Căn cước;

     - Tổ chức triển khai việc kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu (CSDL) căn cước;

     - Bảo đảm điều kiện về phương tiện, giải pháp kỹ thuật để tổ chức triển khai việc thu nhận sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói; tích hợp, khai thác thông tin trong thẻ căn cước và căn cước điện tử; mở rộng việc kết nối, chia sẻ thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư, CSDL liệu căn cước;

     - Tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật Căn cước và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

     Trong đó, giao Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để hoàn thành các nội dung của Kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

                                                                                      Nguyễn Trinh