Root

Thay Đổi Lương Viên Chức Hỗ Trợ Giáo Dục Người Khuyết Tật

09/04/2024

Ngày 30/10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, Thông tư số 21/2023/TT-BGDĐT áp dụng đối với viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập, gồm: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập có người khuyết tật tham gia học tập.

   So sánh với trước đây, Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV quy định các chức danh nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (mã số V.07.06.16) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, hệ số lương 1,86 - 4,06, thì tại Thông tư 21 đã có sự thay đổi khi quy định viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (mã số V.07.06.16) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89 quy định tại Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

   Do đó, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định tại Điều 3 Thông tư 21, viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập sẽ được tăng lương, cụ thể với mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật có thể nhận mức lương từ 3.780.000 đồng/tháng (với hệ số lương là 2,10) đến 8.802.000 đồng/tháng (với hệ số lương là 4,89).

   Việc chuyển xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật thực hiện như sau:

- Trường hợp đã được bổ nhiệm viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật mã số V.07.06.16 theo Thông tư số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV và đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư này thì được chuyển xếp từ hệ số lương của viên chức loại B sang hệ số lương của viên chức loại A0 theo nguyên tắc xếp lương quy định tại Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV.

- Trường hợp đang làm việc ở vị trí việc làm viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật nhưng giữ mã ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành khác nếu đạt tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật thì việc chuyển xếp lương thực hiện như sau:

+ Đang xếp hệ số lương của công chức hoặc viên chức loại A0 theo bảng 2 hoặc bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì được xếp hệ số lương của viên chức loại A0;

+ Trường hợp đang xếp hệ số lương của công chức hoặc viên chức loại A1 trở lên hoặc loại B thì được chuyển xếp vào hệ số lương của viên chức loại A0 theo nguyên tắc xếp lương quy định tại Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV và theo quy định hiện hành của pháp luật.

Thông tư số 21/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 16/12/2023 và thay thế Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 22/6/2016.

Như Quỳnh