Root

Sửa Đổi, Bổ Sung Quy Định Về Thẩm Quyền Cấp Giấy Phép Xây Dựng Trên Địa Bàn Tỉnh Đắk Nông

09/04/2024

Ngày 12/12/2023, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

   Theo đó, Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND đã sửa đổi quy định về Quy mô công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND, cụ thể:

   1. Về Quy mô công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

   Quy mô kết cấu công trình xin cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đảm bảo an toàn, sử dụng các loại vật liệu, kết cấu dễ tháo dỡ, di dời, quy mô không được quá 2 tầng (chiều cao không quá 8,0m), tổng diện tích sàn không quá 200m2 , không sử dụng các loại vật liệu như: bê tông cốt thép, vật liệu trang trí cao cấp (chỉ sử dụng vật liệu bê tông cốt thép đối để xây dựng kết cấu phần móng công trình); phải đảm bảo các yêu cầu chung quy định tại Khoản 1, Điều 94 Luật 2 Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại các Khoản 3, 4, 5, Điều 91 của Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng các yêu cầu tại Điểm b, c, d, Khoản 1, Điều 93 của Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.

   2. Về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

   - Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng các công trình sau (trừ các công trình thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố):

   + Công trình từ cấp II trở lên (trừ nhà ở riêng lẻ).

   + Công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng.

   + Công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

   + Giấy phép di dời công trình.

   - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Cấp giấy phép xây dựng các công trình xây dựng (kể cả các công trình quảng cáo) trong phạm vi các khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng do Ban Quản lý các khu công nghiệp quản lý trên địa bàn toàn tỉnh (trừ các công trình thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố).

   - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc địa giới hành chính quản lý (trừ các công trình thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh):

   + Công trình từ cấp III trở xuống.

   + Nhà ở riêng lẻ.

   Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2023./.

Chu Nga