Root

Sở Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết không còn phù hợp do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

09/05/2024

Trên cơ sở Quyết định số 71/QĐ-STP ngày 23/4/2024 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định, sáng ngày 09/5/2024, Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết không còn phù hợp do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành. Cuộc họp do đồng chí Trần Thanh Tài – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Thành phần tham dự gồm các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 71/QĐ-STP ngày 23/4/2024 của Giám đốc Sở Tư pháp và các đồng chí công chức Phòng Văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp.

     Tại cuộc họp, sau khi nghe cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã cho ý kiến về các dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết, theo đó, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét nên xây dựng bố cục Nghị quyết theo các lĩnh vực quản lý để quá trình theo dõi được thuận tiện; đối với nhóm Nghị quyết hết giai đoạn thực hiện, những Nghị quyết đã có Nghị quyết mới để thực hiện trong giai đoạn mới thì cần xem xét có cần bãi bỏ hay không vì thực tế những Nghị quyết này cũng không còn áp dụng nữa…

     Đại diện cơ quan soạn thảo là Sở Tư pháp giải trình thêm các nội dung về xử lý các Quyết định công bố văn bản hết hiệu lực trước đây của UBND tỉnh đối với các Nghị quyết đưa vào dự thảo bãi bỏ; các văn bản do các Sở, ngành đề xuất bổ sung thêm (đây đều là những văn bản đã hết hiệu lực, không cần thiết phải đưa vào bãi bỏ); đề nghị các Sở, ngành tiếp tục rà soát về hậu quả pháp lý khi bãi bỏ (đặc biệt là các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ) để bổ sung điều khoản chuyển tiếp tại dự thảo Nghị quyết (nếu có); đề nghị Sở Lao động - Thương binh – Xã hội bổ sung hồ sơ rà soát đối với Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND để xem xét đưa vào danh mục bãi bỏ.

     Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Thanh Tài thống nhất, đối với những Nghị quyết hết thời gian thực hiện theo giai đoạn chưa xác định cụ thể thời gian hết hiệu lực thì sẽ đưa vào dự thảo Nghị quyết bãi bỏ; trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham gia cuộc họp, giao Phòng Văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp tổng hợp, chỉnh lý hồ sơ dự thảo Nghị quyết, trình UBND tỉnh đảm bảo thời hạn quy định.

Nhàn Nguyễn