Root

Quy định định mức giao đất ở và đất sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

23/05/2023

Ngày 28/4/2023 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND Quy định định mức giao đất ở và đất sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

    Theo đó, đối tượng được giao đất ở và đất sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, gồm:

    - Đối với đất ở: đối tượng được giao đất ở là Hộ dân tộc thiểu số nghèo; Hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa có đất ở.

    - Đối với đất sản xuất: đối tượng được giao đất sản xuất là Hộ dân tộc thiểu số nghèo; Hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp nhưng không có hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức quy định.

    Định mức giao đất ở và đất sản xuất:

    - Định mức giao đất ở: Đất ở không quá 200m2/hộ.

    - Định mức đất sản xuất: Đất sản xuất nông nghiệp là 5000m2/hộ.   

    Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2023./.

 Trần Dung