Hoạt động PBGDPL ở địa phương

Những chuyển biến mạnh mẽ từ công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

30/06/2021

Thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 13/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 03-KL/TW ngày 25/02/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị,”sau 05 năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong toàn xã hội

Từ đó, tinh thần, trách nhiệm của đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị được nâng lên; công tác phối kết hợp giữa các cấp, các ngành từng bước chặt chẽ và nhịp nhàng hơn. Hệ thống dân vận các cấp đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận thành chương trình hành động của từng địa phương, đơn vị, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Công tác dân vận của chính quyền các cấp đã có bước chuyển biến rõ rệt, tập trung cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng trong việc phát triển kinh tế, thực hiện chính sách xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; tăng cường tiếp xúc đối thoại với Nhân dân. Tác phong của cán bộ, công chức, nhận thức và hành động của người dân cũng có những chuyển biến tích cực. HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã có nhiều nghị quyết, đề án để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; kết cấu hạ tầng; hỗ trợ cho các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn do thiên tai, hoạn nạn trên địa bàn tỉnh.

Sự phối hợp giữa chính quyền và các cơ quan, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân  phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Vai trò công tác vận động quần chúng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, của địa phương đã được khẳng định, đạt nhiều kết quả, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động Nhân dân di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ các chương trình, dự án trọng điểm, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

 

 

(Công tác dân vận góp phần trong thành công của Cuộc  bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026)

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể không ngừng đổi mới phương thức hoạt động mà cốt lõi là đa dạng hình thức tập hợp, linh hoạt trong tuyên truyền vận động. Từ đó khẳng định vai trò là nòng cốt trong việc tập hợp các giai tầng trong xã hội, tạo sự đồng thuận tất cả các tầng lớp, dân tộc, tôn giáo cùng nhau đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên toàn tỉnh.

Những chuyển biến mạnh mẽ từ công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua chính là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp tời của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện công tác dân vận, nhất là việc cụ thể hóa nghị quyến, chỉ thị, quyết định…của Trung ương trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện. Chính quyền các cấp chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, tăng cường cải cách hành chính, quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Hệ thống dân vận các cấp ngày càng phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy đảng, giúp cấp ủy đảng chỉ đạo sát sao trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, công tác vận động quần chúng./.

                                                                                            Tín Hòa