Root

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

07/06/2023

Ngày 16/05/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND về triển khai đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

     Kế hoạch đã đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

    - Hoàn thiện khung pháp lý về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phấn đấu 100% quy định pháp luật về doanh nghiệp, về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được thông tin kịp thời, đầy đủ đến doanh nghiệp; tăng cường tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

    - Vận hành hiệu quả hệ thống mạng lưới tư vấn viên pháp luật; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp; đảm bảo 100% doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý khi có đề xuất; giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về mặt pháp lý cho doanh nghiệp khi có yêu cầu.

    - Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xây dựng hệ sinh thái về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương.

    - Xây dựng và duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gắn với hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả liên quan đến doanh nghiệp; triển khai các giải pháp xã hội hóa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

    Để đạt được các mục tiêu đề ra Kế hoạch đã đưa ra 03 nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện sau:

    - Thứ nhất, hoàn thiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp.

    - Thứ hai, Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật:

    + Tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm trong triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

    + Tăng cường phối hợp giữa cơ quan, đơn vị, địa phương; giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh, các Văn phòng Luật sư trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

    + Đổi mới cách thức tiếp cận và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

    + Duy trì, cập nhật thường xuyên các nội dung về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện.

    + Triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

    + Lồng ghép hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với thúc đẩy doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm và tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân.

    - Thứ ba, Triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

    + Đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.

    + Tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

    + Tăng cường xã hội hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

    + Xây dựng, phát triển hệ sinh thái hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

    Việc triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch sẽ tạo chuyển biến mạnh trong chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trần Dung