Hoạt động PBGDPL ở địa phương

Huyện Đắk Glong mở Hội nghị phổ biến, quán triệt các Luật mới ban hành năm 2020, 2021 bằng hình thức trực tuyến

13/09/2021

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 245/QĐ-UBND, ngày 26/01/2021 của UBND huyện Đắk Glong về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Đắk Glong; Kế hoạch số 84/KH-HĐPBPL ngày 22/6/2021 của Hội đồng phổ biến pháp luật huyện Đắk Glong về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật quý III năm 2021.

      Đầu tháng 7/2021, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các Luật mới ban hành năm 2020, 2021. Hội nghị được triển khai tại 8 điểm cầu (02 điểm cầu cấp huyện và 06 điểm cầu cấp xã). Dự hội nghị tại điểm cầu cấp huyện có đồng chí Đoàn Văn Phương - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện, trưởng, phó các phòng ban, đơn vị, báo cáo viên cấp huyện, đại diện báo cáo viên Sở Tư pháp tỉnh; tại điểm cầu cấp xã gồm có đại diện Lãnh đạo ĐU – HĐND – UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức văn phòng, tư pháp, địa chính xã và một số cán bộ thôn/bon trên địa bàn với tổng số người tham dự 124 người, cấp phát được 480 cuốn sách các loại.

                     Hình ảnh minh họa (chụp trước tháng 4/2021)

       Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Dương Tín Hoà – Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh triển khai các nội dung văn bản mới ban hành gồm: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; (2) Luật Cư trú; (3) Luật Doanh Nghiệp; (4) Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2018, 2019, 2020; (5) Luật Đầu tư; (6) Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020; (7) Luật Thanh niên; (8) Luật Bảo vệ Môi trường.

      Thông qua Hội nghị phổ biến, quán triệt các luật mới ban hành nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện trong thực thi công vụ tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức, góp phần thực hiện hiệu quả trong công tác chuyên môn của đơn vị./.

Thu Minh

Phòng Tư pháp huyện Đắk Glong