Root

Hội Nghị Tuyên Truyền, Phổ Biến Pháp Luật Thực Hiện Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới Năm 2023

09/04/2024

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 94/KH-STP ngày 04/12/2023 về bổ sung Kế hoạch số 90/KH-STP ngày 13/10/2023 của Sở Tư pháp về triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2023.

   Vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân ở cơ sở về: các nội dung pháp luật về quyền, nghĩa vụ cơ bản của người dân; các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở, người dân ở cơ sở tại xã Đắk Sắk, xã Đức Minh huyện Đắk Mil; xã Quảng Trực, xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức thu hút được gần 400 lượt người tham dự, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số.

   Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp trình bày các nội dung pháp luật về đất đai, khiếu nại, tố cáo, trợ giúp pháp lý, hôn nhân và gia đình, pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, định danh và xác thực điện tử, đưa ra các tình huống có thể và đã xảy ra trong thực tế để bà con biết, hiểu hơn về quy định của pháp luật có liên quan và từ đó có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, các Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp còn thực hiện trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân về các chính sách pháp luật.

   Thông qua Hội nghị tuyên truyền đã giúp người dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023./.

Trần Dung