Root

Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp: Tình Huống Người Sử Dụng Lao Động Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Không Xác Định Thời Hạn

15/11/2023

Tình Huống Người Sử Dụng Lao Động Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Không Xác Định Thời Hạn

    1. Tình huống pháp lý

   A làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, nhưng thời gian gần đây Doanh nghiệp lấy lý do là cần di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh và đã điều động A sang Chi nhánh của Doanh nghiệp để làm một công việc khác trái với ngành nghề, nhưng A vẫn chấp nhận và không có ý kiến gì.  

   Khi A tới nhận công việc mới thì người phụ trách đã không sắp xếp và bố trí được công việc cho A, và họ đã trả A về lại trụ sở chính Doanh nghiệp, nhưng Doanh nghiệp lại không bố trí công việc cho A và đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với A, mặc dù vẫn còn chỗ để A làm việc.

   A không hề bị kỷ luật hay vi phạm những nội quy của Doanh nghiệp dù chỉ là nhỏ nhất. Trường hợp của A như thế thì Doanh nghiệp đã làm đúng hay sai?

    2. Quy định pháp luật có liên quan

   Trường hợp này liên quan đến các quy định của pháp luật về trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

   Bộ luật Lao động năm 2019 quy định các trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và thời hạn báo trước mà người sử dụng lao động phải tuân thủ tại Điều 36 như sau:

   “Điều 36. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

   1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:

   a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

   b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

   Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;

   c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;

   d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này;

   đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

   e) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;

   g) Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

    2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:

   a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

   b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

   c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

   d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

   3. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều này thì người sử dụng lao động không phải báo trước cho người lao động”.

   Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động vẫn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động vì các lý do bất khả kháng hoặc vì lý do kinh tế mà người sử dụng lao động buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc. Trước khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vì lý do kinh tế hoặc do thay đổi cơ cấu, công nghệ thì người lao động phải thực hiện các biện pháp khắc phục quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động 2019 về nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế như sau:

   “…

   4. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này.

   5. Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật này.

   6. Việc cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động.

    3. Kết luận

   Theo như tình huống của A, Doanh nghiệp của A đang trong giai đoạn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và A chưa từng bị Doanh nghiệp ra các quyết định kỷ luật lao động.

   Nếu Doanh nghiệp của A lấy lý do Doanh nghiệp đang trong giai đoạn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với A thì căn cứ vào quy định điểm c khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2019 thì Doanh nghiệp của A phải đưa ra các bằng chứng chứng minh rằng: Doanh nghiệp đã tìm mọi cách khắc phục nhưng vẫn phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.

   Nếu Doanh nghiệp của A không đưa ra được lý do cụ thể để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với A thì Doanh nghiệp A đã vi phạm quy định của pháp luật lao động về vấn đề này./.

Phương Trâm