Root

Đắk Nông chú trọng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

09/11/2022

Nhằm nâng cao nhận thức của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện về vị trí, vai trò của công tác xây dựng văn bản trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn và thực hiện tốt các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL tại địa phương. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các Sở, ngành về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cũng như giúp doanh nghiệp tiếp cận, nâng cao khả năng phán đoán, giải quyết các vấn đề pháp lý trong hoạt động hàng ngày nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh lành mạnh, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh trong thời gian tới.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 502/KH-UBND về Tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tổ chức hội nghị gồm những vấn đề liên quan trực tiếp đến quá trình tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng văn bản, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp như: Quy trình xây dựng văn bản QPPL cấp tỉnh, huyện; trao đổi về những khó khăn vướng mắc nhằm tháo gỡ và tạo sự thuận lợi, thống nhất trong quá trình thực hiện trên thực tế; Giới thiệu những văn bản, chính sách cơ bản về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trao đổi về những vấn đề có thể xảy ra vướng mắc, rủi ro về pháp lý trong hoạt động của doanh nghiệp như: Giải quyết tranh chấp hợp đồng…Góp phần hạn chế rủi ro trong việc xây dựng các văn bản có liên quan trong hoạt động của doanh nghiệp…

Đối tượng được hướng đến chủ yếu gồm: Lãnh đạo phụ trách công tác xây dựng thể chế của các Sở, Ban, ngành, UBND các cấp; Cán bộ pháp chế Sở, ngành trên địa bàn tỉnh; Cán bộ pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Liên minh HTX…

Qua buổi tập huấn, các cơ quan đơn vị đã tích cực trao đổi, thảo luận và giải quyết được những vấn đề còn tồn tại trước đây.

VBPB