Root

Đắk Glong: Tập Huấn, Bồi Dưỡng Kiến Thức Đội Ngũ Hòa Giải Viên Ở Cơ Sở

09/04/2024

Vừa qua, tại hội trường UBND xã Quảng Sơn, Phòng Tư pháp huyện Đắk Glong đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở theo nội dung 2, Tiểu dự án 1, Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Tham dự hội nghị có 105 đại biểu là Công chức Tư pháp – Hộ tịch phụ trách công tác hòa giải; Tổ trưởng, tổ phó và các thành viên Tổ hòa giải tại xã Quảng Sơn.

   Tại hội nghị các đại biểu đã được các báo cáo viên truyền đạt 04 chuyên đề chính bao gồm: Nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải ở cơ sở: Khái niệm, vị trí vai trò và ý nghĩa công tác hòa giải ở cơ sở. Quá trình hình thành và sự phát triển các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản có liên quan. Kiến thức pháp luật dành cho hòa giải viên liên quan đến Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; luật Đất đai năm 2013; Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Bộ Luật Dân sự năm 2015; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Lâm nghiệp năm 2017. Nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; các bước tiến hành hòa giải, kỹ năng hòa giải ở cơ sở. Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên.

   Theo Kế hoạch, Phòng Tư pháp huyện sẽ hoàn thành việc tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở tại 7/7 xã với 394 người tham dự.

   Thông qua đợt tập huấn này, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện được hiểu rõ các nguyên tắc, đồng thời vận dụng linh hoạt các kỹ năng nghiệp vụ vào thực tế qua đó nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao tỷ lệ hòa giải thành giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật.

Nguyễn Hồng