Root

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

14/11/2023

Theo đề nghị của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp tại Công văn số 560/PBGDPL-TCHG ngày 09 tháng 11 năm 2023, Sở Tư pháp thông tin một số nội dung chính của Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và gửi kèm Thể lệ thi.

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; đổi mới, đa dạng hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuộc thi được tổ chức được tổ chức trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn) và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://moj.gov.vn), cuộc thi diễn ra từ ngày 9/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023, tương ứng với ba tuần thi.

- Tuần thứ nhất: Từ ngày 9/11/2023 đến hết ngày 15/11/2023.

- Tuần thứ hai: Từ ngày 16/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023.

- Tuần thứ ba: Từ ngày 23/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023.

* Thể lệ Cuộc thi được đính kèm dưới đây./.