Root

Các văn bản triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hàn

26/09/2023

Các văn bản triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thực hiện Kế hoạch số 466/KH-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ban Tổ chức Cuộc thi đăng tải trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Nông các văn bản sau:

(1) Thể lệ;

(2) Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức;

(3) Công văn của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc triển khai Cuộc thi;

(4) Gợi ý câu hỏi ôn thi (gồm 180 câu hỏi);

(5) Danh mục tài liệu ôn tập;

(6)  Hướng dẫn đăng nhập dự thi;

(7) Danh sách tài khoản dự thi

(8) Các văn bản khác có liên quan.