Root

Các giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

24/05/2023

Ngày 27/4/2023 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 2209/UBND-KT về giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa thực hiện các giải pháp sau:

    Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai các biện pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, minh bạch và bền vững; kịp thời thông tin cho các cơ quan, tổ chức, người dân nắm rõ về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; công khai minh bạch thông tin quy hoạch xây dựng, danh mục, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản trên địa bàn để kêu gọi đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và tham gia đầu tư nhà ở, bất động sản; tăng cường theo dõi, giám sát có hiệu quả tình hình thị trường tại địa phương để kịp thời có biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng thị trường “phát triển nóng” hoặc “đóng băng”, tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ đấu giá bất động sản lên cao để trục lợi, mất cân đối cung - cầu và đảm bảo vận hành theo cơ chế thị trường.

    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực, sự hiểu biết, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức; bảo vệ người làm đúng nhằm khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, … trong giải quyết công việc của một số cán bộ, công chức, viên chức.

    Thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, quy định trong việc thực hiện các dự án phát triển nhà ở. Tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; chú trọng việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhà ở đảm bảo phù hợp với quy định, tình hình thị trường, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

    Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành liên thông; thủ tục hành chính điện tử cấp độ 4, chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án bất động sản trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát công tác giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh không để kéo dài thời gian, tồn đọng công việc.

    Hướng dẫn, đôn đốc các dự án bất động sản đã và đang rà soát thủ tục pháp lý, có vướng mắc trong quá trình thực hiện để các dự án sớm được tiếp tục triển khai; các dự án đáp ứng nhu cầu thực của nhân dân, nhu cầu cho thuê bất động sản phục vụ sản xuất, công nghiệp, du lịch….

    Tích cực chủ động tổ chức các cuộc họp, làm việc trực tiếp với từng chủ đầu tư dự án bất động sản để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, của dự án để kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục hành chính; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

    Đẩy mạnh hơn nữa việc rà soát, trình, phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để triển khai thực hiện các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn đảm bảo tuân thủ các quy định, quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.

    Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng: Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tháo gỡ vướng mắc, bất cập để tạo chuyển biến tích cực, khởi sắc thị trường bất động sản; đặc biệt chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân; rà soát các dự án nhà ở, các dự án bất động sản để cùng doanh nghiệp xử lý vướng mắc về thủ tục pháp lý, tiến độ thi công dự án và việc chấp hành các quy định về mua bán nhà ở.

    Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" thì phối hợp với các cơ quan Bộ, ngành Trung ương và địa phương để tham mưu triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

    Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa khẩn trương lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm để làm cơ sở triển khai các thủ tục đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất ở và dự án phát triển nhà ở./.

Tiến Dũng